Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: zprs@mos.olawa.pl

Zadania MOS Drukuj Email

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które:

1) z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii oraz

2) posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie przyjmuje chłopców z normie intelektualnej realizujących obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej z oddziałami Gimnazjum. Oddziały Gimnazjum w MOS funkcjonują w ZPR-S do końca roku szkolnego 2018/2019. Placówka posiada 36 miejsc w trzech oddziałach. Każda klasa może liczyć nie więcej niż 12 uczniów.

- W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie wchodzi Szkoła Podstawowa nr 3.

Do zadań młodzieżowego ośrodka socjoterapii należy eliminowanie przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Zadania te są realizowane przez:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków;

2) udział wychowanków w zajęciach:

a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po opuszczeniu ośrodka: – resocjalizacyjnych - w przypadku wychowanków niedostosowanych społecznie, – socjoterapeutycznych - w przypadku wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym, – profilaktyczno-wychowawczych, – rewalidacyjnych - w przypadku wychowanków niepełnosprawnych, – innych o charakterze terapeutycznym,

b) sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,

c) kulturalno-oświatowych,

d) rozwijających zainteresowania;

3) zapewnienie wsparcia wychowankom w okresie poprzedzającym opuszczenie ośrodka.

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i udziela jej zgodnie z przepisami wydanymi ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Zajęcia resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne i profilaktyczno-wychowawcze są ukierunkowane w szczególności na:

1) wspieranie wychowanków nowo przyjętych;

2) rozwijanie mocnych stron i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych;

3) kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności zawodowej.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży skierowanych na wniosek ich rodziców (opiekunów prawnych). Do placówki wychowankowie kierowani są przez Starostę Oławskiego. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wychowankowie mogą przebywać do nauki w szkole nie dłużej jednak niż do 21 roku życia.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony