KOMUNIKAT NR 9 Drukuj Email

Egzamin ósmoklasisty w 2020 r. Informacje dla rodziców / opiekunów i uczniów.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Ministerstwo Edukacji Narosowej, Głowny Inspetor Sanitarny oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna  przedstawili już wytyczne w zakresie organizacji egzaminu – na bieżąco przedstawiamy Państwu te informacje na naszej stronie internetowej pod tym linkiem.

Są one dostępne również na stronach MEN pod tym linkiem. 

Dziś odbyła się Rada Pedagogiczna ZPR-S także poświęcona egzaminom.  Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje.

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca.

Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.

Terminy odebrania świadectw i zaświadczeń

Do 31 lipca 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci odbiorą również w tym dniu zaświadczenia o wyniku egzaminu.

PRZYJAZD UCZNIÓW

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Uczniowie stawiają się w placówce w maseczkach w przeddzień egzaminów tj 15.06.2020 r. w godz. 14.00 – 19.00.

4. Uczniowie nie mogą się gromadzić ani przed ani po egzaminie. Do placówki przyjeżdżają z rodzicem (opiekunem). Uczniowie powinni posiadać co najmniej 2 maseczki wielorazowego użytku. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

5. Rodzic /prawny  W przypadku przyjazdu kilku osób jednocześnie należy pamiętać o zachowaniu minimum 1,5 m odstępu.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w sprawie przyjazdu uczniów uprzejmie prosimy rodziców o kontakt drogą mailową () lub telefonicznie w godzinach pracy:

71 31 33 744 – sekretariat

500 650 414 - wicedyrektor

505 - 302 – 560 – psycholog MOS/MOW, pedagog MOW

502 - 772 - 265 – pedagog MOS

W przypadku braku możliwości kontaktu prosimy o pozostawienie wiadomości głosowej lub sms – nauczyciel na pewno oddzwoni w następnym dniu roboczym.

POBYT UCZNIÓW W CZASIE EGZAMINÓW.

1. Podczas egzaminów uczniowie przebywają w placówce (w dn. 15-18.06.2020 r.).

2. Po ostatnim egzaminie ( w czwartek 18.06.2020 r.) uczniowie mogą wrócić pod opiekę rodziców jeśli nadal będzie utrzymane kształcenie na odległość i zawieszenie zajęć szkolnych w ZPR-S.

3. W placówce obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie całej placówki. Jeśli zmienią się w tym zakresie zalecenia będzie je wprowadzać i aktualizować.

4. W placówce bezwzględnie należy zachowywać 1,5 m odstęp od innych osób, kiedy jest to tylko możliwe.

5. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny – często myć lub dezynfekować ręce. Stosowne spryskiwacze są rozstawione w placówce oraz przed wejściem na salę egzaminacyjną i w sali.

6. Ręce należy myć i dezynfekować zgodnie z instrukcją.

7. Wychowawca grupy przypomina chłopcom codziennie o zasadach bezpiecznego zachowania. Dba o to, aby często myli i dezynfekowali ręce. Płyny do dezynfekcji rąk są rozstawione w różnych punktach placówki.

8. Należy zakrywać usta zgięciem łokcia kiedy się kicha lub kaszle.

9. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić telefonów ani innych urządzeń elektronicznych.

10. W przypadku złego samopoczucia należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela.  

EGZAMIN

1. Wszystkie niezbędne przybory do pisania i inne pomoce niezbędne podczas egzaminu zapewnia placówka.

2. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy  podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w instrukcji CKE pkt 3.6.3. 

ORGANIZACJA

1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Należy poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie.

3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U CZŁONKA ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO LUB U ZDAJĄCEGO

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i postępuje zgodnie z opracowaną procedurą.

2. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

Prosimy rodziców/opiekunów o terminowe zgłaszanie się w wyznaczonych godzinach. W sprawie powyższego komunikatu otrzymacie Państwo również telefon od pedagoga lub psychologa. W razie jakichkolwiek proszę się z nami kontaktować drogą mailową (osw.olawa@interia.pl) lub telefonicznie              w godzinach pracy:

71 31 33 744 – sekretariat

500 650 414 - wicedyrektor

505 - 302 – 560 – psycholog MOS/MOW, pedagog MOW

502 - 772 - 265 – pedagog MOS

W przypadku braku możliwości połączenia prosimy o pozostawienie wiadomości głosowej lub sms – nauczyciel na pewno oddzwoni w następnym dniu roboczym.

                                                                                                                          Serdecznie pozdrawiam

                                                                                                                            Małgorzata Mrozińska

                                                                                                                         Dyrektor ZPR-S w Oławie 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony