Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: zprs@mos.olawa.pl

Priorytety 2010/2011 Drukuj Email

Przedstawiamy priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/2011: 


Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustalam podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011:


1) w szkołach wszystkich typów:

„Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)”;


2) w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach:

„Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego”. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:


1) w zakresie ewaluacji:

„Procesy zachodzące w szkole lub placówce” (80% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym);

„Ewaluacja całościowa” (20% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym), 2) w zakresie kontroli:


a) we wszystkich typach szkół i placówek:

„Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego”;


b) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych:

„Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego”;

 

 c) w szkołach podstawowych, gimnazjach:

„Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach”;


d) w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych:

„Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa”;


e) w technikach dla młodzieży i zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży:

„Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu”;


f) w poradniach psychologiczno – pedagogicznych:

- „Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa”;


g) w placówkach doskonalenia nauczycieli:

- „Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym”;


h) w bursach:

-„Zgodność organizacji pracy bursy z obowiązującymi przepisami prawa”;


i) w domach wczasów dziecięcych:

- „Zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa”.


w/z MINISTRA SEKRETARZ STANU Krystyna Szumilas

Odpowiedni tekst można też znaleźć TUTAJ (plik PDF) 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony